OUR SERVICES

 

OUR SERVICES


เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงตามความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมสมัยหน้า ที่นอกเหนือจากการนำเสนอวัสดุคุณภาพสูงแล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องการบริการและให้คำปรึกษาลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยตระหนักถึงคุณประโยชน์ ความคุ้มค่า และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของโครงการรวมทั้งผู้ใช้อาคาร ควบคู่ไปกับความสวยงามและทนทาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางเทคนิคที่เหมาะสมทั้งในด้านการออกแบบ การคำนวณทางวิศวกรรมตลอดจนให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

WHAT WE DO?

INSTALLATION CONSULTANT

การบริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดวางรูปแบบและการคำนวณปริมาณในการใช้วัสดุ บริษัทมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ทั้งวิศวกรและสถาปนิก พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการคำนวณหาปริมาณพื้นที่ในการใช้วัสดุ

PANEL CUT OPTIMIZATION

จัดวางรูปแบบให้เหมาะสมลงตัวกับดีไซน์ที่สถาปนิกต้องการพร้อมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ Panel Cut Optimization ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยแนะนำในการตัดแผ่นให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความสูญเสียให้กับลูกค้าแล้ว และยังเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ENGINEERING CONSULTANT

การบริการให้คำปรึกษาเรื่องการคำนวณทางวิศวกรรม Panel Strength Calculation การติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทไส้กลางกันไฟในงานอาคารสูง แรงกระทำที่เกิดจากแรงลมจะมีผลอย่างมากต่อแผ่นวัสดุ และความปลอดภัยของอาคาร

PANEL STRENGTH CALCULATION

คำนวณความแข็งแรงในการรับแรงลมของแผ่นวัสดุ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเปลี่ยนรูปถาวรของแผ่นวัสดุ (Permanent Deformation) เนื่องจากการโก่งงอ (Deflection) และป้องกันอันตรายจากการที่แผ่นวัสดุหลุดร่วงออกจากโครงสร้าง เนื่องจากการใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานและระบบการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาถึงคุณภาพของอลูมิเนียมอัลลอย ความหนาของผิวอลูมิเนียมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมทั้งความหนารวมของวัสดุด้วย

Production Procedure